Ředitelka MŠ Ruda nad Moravou, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem

VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ
pro školní rok 2018/2019

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 10.5. 2018

v budově MŠ
10:00 - 11:30         13:00 - 15:30

Žádost a Zápisní list naleznete na webových stránkách www.skolka.ruda.cz nebo můžete vyzvednout v MŠ.

Formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ.

Potřebné dokumenty k zápisu: - občanský průkaz zákonného zástupce, - rodný list dítěte

Kritéria přijetí:

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Rudě nad Moravou a Hosticích, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3).

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doloženo, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.)

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na dveřích školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 16.5. 2018. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která vám budou přidělena u zápisu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Náhradní termín je možné dohodnout předem s ředitelkou školy telefonicky, popřípadě si můžete nechat zaslat formulář mailem.

V Rudě nad Moravou 28.3. 2018                                                                                             Bc. Petra Šípová

V rámci projektu Česko čte dětem některé ochotné babičky a dědečci zavítali do naší školy, aby dětem přečetli pohádky

od Daniely Fischerové.

Tato aktivita se líbí nejen našim dětem,

ale i prarodičům.